Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD
OBIECTIVE
Obiectivul general constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Asociației Grup Local Dobrogea Nord, prin realizare unei strategii de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunității în vederea optimizării resurselor zonelor de pescuit, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă prin consolidarea comunității pescărești și punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și turistic.
Implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată contribuie la realizarea obiectivului specific al PU4 din POPAM prin: dezvoltarea unor servicii de calitate în sectorul pescăresc, creșterea calității vieții din zona pescărească, consolidarea sectorului pescăresc, atragerea investițiilor în zonă și crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și a activității de pescuit (porturi, adăposturi pescărești, puncte de primă vânzare).
Un atu important al teritoriului GL Dobrogea Nord îl reprezintă ieșirea la Marea Neagră, ceea ce crează un potențial enorm pentru dezvoltarea pescuitului marin și îmbunătățirea metodelor de pescuit prin atragerea de investiții care să susțină activitățile piscicole în vederea dezvoltării durabile a teritoriului. Asociației Grup Local Dobrogea Nord reprezintă sursa pe care comunitățile locale din zonă o pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, prin încurajarea, întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul pescăresc și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestora.
O analiză succintă a relevat faptul că un județ eminamente agricol cu un potențialul natural, economic și uman de care dispune județul Constanța face ca agricultura să constituie un sector de bază în economia județului, aceasta fiind susținută de ponderea de peste 50% a populației ocupate, cât și de ponderea de 80% a suprafeței agricole din totalul suprafeței județului.
Ocuparea forței de muncă este unul dintre obiectivele majore ale strategiei UE 2020 și totodată PU4 din POPAM (creșterea gradului de ocupare a forțeii de muncă și sporirea coeziunii teritoriale). Ținând seama de condițiile specifice locale (scăderea constantă a numărului populației, densitatea inferioară medie pe țară, tendință de emigrare a populației către zonă urbană și, de asemenea, de ieșire în afara granițelor țării, îmbătrânire constantă a populației, gradul de sărăcie accentuat, rata șomajului situat la media pe țară), în paralel cu susținerea activităților productive, s-a avut în vedere o campanie permanentă de informare, conștientizare și educare a tinerilor și femeilor în special, privind oportunitățile momentului în ceea ce privește dezvoltarea personală, punerea în valoare a cunoștințelor și aptitudinilor, astfel încât să se obțină prin activități de consiliere, orientare și formare, efecte benefice pentru oameni și implicit pentru comunitate: crearea de locuri de muncă, creșterea gradului de educație și reducerea sărăciei și excluziunii sociale – de altfel, obiectiv specific al PU4 din POPAM.
Obiectivele specifice ale proiectului:
  1. Dezvoltarea viabilă și competitivă a pescuitului comercial și a acvaculturii din zona pescărească a GL Dobrogea Nord – răspunde PU1 din POPAM. S-a avut în vedere adăugarea de valoare produselor locale de pescuit și acvaculturii prin stimularea creativității actorilor din zona, astfel încât să identifice pe parcursul procesului de producție și valorificare a produselor elemente de noutate sub aspect tehnic, tehnologic și de marketing. Obiectivul este formulat în spiritul priorităților de specializare inteligentă pentru România (conform Strategiei Naționale CDI 2014 - 2020): economia, energia și mediul, TIC și eco-tehnologiile.
  2. Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului – răspunde PU4 din POPAM și respectiv OS1. Participanții la dezbatere au decis că nu se dorește încurajarea dezvoltarea zonei într-o anumită direcție consacrată și previzibilă: agricultura, inclusiv piscultura și pescuitul, ci și încurajarea în alte domenii economice, contribuind la dezvoltarea echilibrată a teritoriului, din punct de vedere al infrastructurii, al activităților sociale, al protecției serviciilor în sectorul non-agricol. Totdată se dorește stimularea tinerilor pentru a rămâne sau a se întoarce în comunitățile rurale.


GHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1.1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.2 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)Linkuri utile
- Consiliul Județean Constanța
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociația Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanța, Aleea Magnoliei nr.2,
bloc L4, Birou 116, județul Constanța - România;
cod poștal: 900408
Telefon mobil: 0724.529.969
E-mail: office@flagnord.ro
Website: www.flagnord.ro
Program de funcționare: Luni - Vineri, 09:00 – 18:00

Cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD