Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD


DESPRE FLAG

Asociația Grup Local DOBROGEA NORD

Partenerii implicați în formarea FLAG-ului Dobrogea Nord sunt: asociații de pescari, asociații de mediu preocupate de păstrarea nealterată a calității apelor și a resurselor acvatice, instituții de cercetare și/sau educație, autorități publice locale și județene precum și personalități stiințifice cu o vastă experiență internațională în activitatea de acvacultură și pescuit, atât în apele interioare cât și la Marea Neagră.

Informații privind localitățile incluse în FLAG
(descarcă .pdf aici)


Scopul și misiunea FLAG

Scopul prezentei strategii îl reprezintă asigurarea unei dezvoltări sustenabile a activității de pescuit din Nordul județului Constanța, bazată pe activități durabile care să ia în considerare aspectele legate de protecția mediului, dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, dezvoltare socială și bunăstarea economică a zonei Dobrogea Nord. FLAG Dobrogea Nord își propune promovarea creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în zonele de pescuit și de acvacultură prin următoarele obiective specifice:
  1. Dezvoltarea viabilă și competitivă a pescuitului comercial și a acvaculturii din zona pescărească a FLAG Dobrogea Nord;
  2. Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești prin asigurarea condițiilor pentru creșterea bunăstării și a coeziunii sociale și de respectarea mediului;
  3. Consolidarea parteneriatului și coordonarea echipei de management.


Obiectivele FLAG


Obiectivul general constă în dezvoltarea durabilă a teritoriului Asociației Grup Local Dobrogea Nord, prin realizare unei strategii de dezvoltare locală integrată plasată sub responsabilitatea comunității în vederea optimizării resurselor zonelor de pescuit, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă prin consolidarea comunității pescărești și punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural și turistic.
Implementarea strategiei de dezvoltare locală integrată contribuie la realizarea obiectivului specific al PU4 din POPAM prin: dezvoltarea unor servicii de calitate în sectorul pescăresc, creșterea calității vieții din zona pescărească, consolidarea sectorului pescăresc, atragerea investițiilor în zonă și crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și a activității de pescuit (porturi, adăposturi pescărești, puncte de primă vânzare).
Un atu important al teritoriului GL Dobrogea Nord îl reprezintă ieșirea la Marea Neagră, ceea ce crează un potențial enorm pentru dezvoltarea pescuitului marin și îmbunătățirea metodelor de pescuit prin atragerea de investiții care să susțină activitățile piscicole în vederea dezvoltării durabile a teritoriului. Asociației Grup Local Dobrogea Nord reprezintă sursa pe care comunitățile locale din zonă o pot valorifica pentru a se putea înscrie în această nouă abordare a dezvoltării satului european, prin încurajarea, întoarcerea și/sau stabilirea tinerilor în teritoriul pescăresc și dezvoltarea economică, socială și culturală a acestora.

DOCUMENTE

GHIDUL
SOLICITANTULUI
(descărcare ghid)
MĂSURA 1.1 - „Dezvoltarea unităților din domeniul pescuitului și acvaculturii, ca agenți economici viabili și competitivi prin creșterea productivității, diversificarea activităților și valorificarea resurselor locale” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 1.2 - „Dezvoltarea infrastructurii specifice sectoarelor de pescuit și acvacultură pentru susținerea unui sector pescăresc și de acvacultură competitiv și viabil” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.1 - „Promovarea și valorificarea produselor și a activităților specifice zonei” (descarcă ghid aici)
MĂSURA 2.2 - „Conservarea valorilor naturale și conștientizarea riscurilor generate de schimbărilor climatice” (descarcă ghid aici)

Programul Operațional pentru Pescuit 2014 – 2020

   Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 este finantat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se completează reciproc și își propun să creeze condițiile necesare redresării economice a UE, generând creștere și locuri de muncă. Fondul sprijină operatorii în tranziția către un pescuit durabil ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice economiile finanțează proiecte care creează noi locuri de muncă și îmbunătățesc calitatea vieții în regiunile de coastă ale Europei facilitează accesul la finanțare.    Strategia Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, își propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.    În linie cu prevederile Acordului de Parteneriat, pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, măsurile finanțate prin FEPAM nu vor fi implementate în combinație cu alte fonduri (cu alte cuvinte, intervențiile vor fi de tip mono-fond). Efectul sinergic anticipat în perioada de programare se va realiza prin proiecte care se completează reciproc, finanțate din celelalte fonduri (FEDR, FSE, FEADR).    În ceea ce privește intervențiile de tip CLLD finanțate din FEPAM, acestea vor avea ca scop creșterea potențialului zonelor cu specific pescăresc, pentru a promova noi surse de venit pentru comunitățile pescărești prin activități specifice sectorului (procesare, marketing) sau prin diversificare (mediu, turism, educație) și pentru a proteja și încuraja biodiversitatea în zonele vizate. Intervențiile CLLD vor fi folosite și pentru combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială a persoanelor care trăiesc în comunitățile pescărești, de o manieră integrată și prin activarea comunității.


NOUTĂŢI     

ATENȚIE!!! Conform Certificatului de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, emis de Judecătoria Constanța, la data de 12.07.2018, NOUA ADRESĂ A Asociației Grup Local Dobrogea Nord este Constanța, Aleea Magnoliei nr. 2, bloc L4, birou 116, județul Constanța (descarcă certificat inregistrare aici)
POES 23 - Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare - revizuita - M2.1 - sesiunea nr. 8. (descarcă lista aici)
POES 11 - lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut (descarcă lista aici)
POES 12 - Lista CF respinse în etapele anterioare (descarcă lista aici)
POES 22- Lista proiectelor selectate și propuse pentru finantare - M2.1 - sesiunea nr. 8 (descarcă lista aici)
POES 23 - Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare - M2.1 - sesiunea nr. 8 (descarcă lista aici)
POES 11 - lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut (descarcă lista aici)
POES 22- Lista proiectelor selectate și propuse pentru finantare - M2.2 - sesiunea nr. 7 (descarcă lista aici)
POES 23 - Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare - M2.2 - sesiunea nr. 7 (descarcă lista aici)
POES 11 - lista cererilor de finantare in ordine descrescatoare a punctajului obtinut (descarcă lista aici)
POES 12 - Lista CF respinse în etapele anterioare (descarcă lista aici)
POES 22- Lista proiectelor selectate și propuse pentru finantare - M2.1 - sesiunea nr. 6 (descarcă lista aici)
POES 23 - Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare - M2.1 - sesiunea nr. 6 (descarcă lista aici)
POES 22 - lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare - M1.2 - sesiunea nr.4 (descarcă lista aici)
POES 11 - lista cererilor de finanțare în ordine descrescătoare a punctajului obținut (descarcă lista aici)
POES 23 - lista proiectelor selectate și propuse pentru finanțare - M.1.2 - sesiunea nr.3 (descarcă lista aici)
LISTA PROIECTELOR SELECTATE SI PROPUSE PENTRU FINANTARE M1.1 (descarcă lista aici)
POES11 - Lista CF în ordinea descrescătoare a punctajului (descarcă lista aici)
POES12 - Lista CF respinse în etapele anterioare (descarcă lista aici)
LISTA PROIECTELOR SELECTATE SI PROPUSE PENTRU FINANTARE REVIZUITA (descarcă lista aici)


ERATEANUNȚURI

Anunț privind lansarea apelului nr. 8 pentru depunerea de cereri de finanțare M2.1 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte revizuit pentru anul 2022 (descarcă anunț aici)
Anunț privind lansarea apelului nr. 7 pentru depunerea de cereri de finanțare M2.2. (descarcă anunț aici)
Anunț privind prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru măsura 2.1 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte revizuit pentru anul 2022 (descarcă anunț aici)
Anunț angajare (mai multe...)
Anunț privind lansarea apelului nr. 6 pentru depunerea de cereri de finanțare M2.1 (descarcă anunț aici)
Anunț privind lansarea apelului nr. 6 pentru depunerea de cereri de finanțare M2.2 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2022) (descarcă anunț aici)
Anunt privind lansarea apelului nr. 5 pentru depunerea de cereri de finantare - Măsura 1.2 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2021) (descarcă anunț aici)
Anunț privind lansarea apelului nr. 3 - ISTORIC pentru depunerea de cereri de finanțare - M1.2 (descarcă anunț aici)
Anunț privind lansarea apelului nr. 4 pentru depunerea de cereri de finanțare - Măsura 1.2 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2020) - nr. 3 (descarcă calendar aici)
Anunț privind lansarea apelului nr. 3 pentru depunerea de cereri de finanțare - Măsura 1.2 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2020) - nr. 2 (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2020) (descarcă anunț aici)
Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte (2019 - Modificat) (descarcă anunț aici)
Anunț privind prelungirea sesiunii Nr.2 de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 1.1
Data publicarii: 1 Iulie 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind prelungirea sesiunii Nr.2 de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 1.2
Data publicarii: 1 Iulie 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind prelungirea sesiunii Nr.2 de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2.1
Data publicarii: 1 Iulie 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind prelungirea sesiunii Nr.2 de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2.2
Data publicarii: 1 Iulie 2019 (descarcă anunț aici)

CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU ANUL 2019 (descarcă calendar aici)
CALENDAR ESTIMATIV DE LANSARE A SESIUNILOR DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU ANUL 2018 (descarcă calendar aici)
Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 1.1
Data publicarii: 31 Mai 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 1.2
Data publicarii: 31 Mai 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2.1
Data publicarii: 31 Mai 2019 (descarcă anunț aici)

Anunț privind lansarea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare - Măsura 2.2
Data publicarii: 31 Mai 2019 (descarcă anunț aici)DECIZII AM POPAM

1. Decizia Nr.7/01.03.2018 privind stabilirea cursului de schimb RON-EURO pe anul 2018 (descarcă decizia aici)
2. Decizia Nr.4/21.01.2019 privind stabilirea cursului de schimb RON-EURO utilizat pentru conversia în EURO în procesul de implementare a operaţiunilor finanțate prin PU4 - Măsura III.3. Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, inclusiv costuri de funcționare și animare - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității. (descarcă decizia aici)
3. Decizia Nr.14/22.03.2022 privind stabilirea cursului de schimb RON-EURO pe anul 2022 (descarcă decizia aici)

  curs oferit de: curs-valutar-bnr.ro

<< August 2024 >>
L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  Linkuri utile
- Consiliul Județean Constanța
- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit
- Agenția Națională Pentru Pescuit și Acvacultură
- Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
- FISHERIES - FARNET
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Guvernul României

Asociația Grup Local Dobrogea Nord
Adresa: Constanța, Aleea Magnoliei nr.2,
bloc L4, Birou 116, județul Constanța - România;
cod poștal: 900408
Telefon mobil: 0724.529.969
E-mail: office@flagnord.ro
Website: www.flagnord.ro
Program de funcționare: Luni - Vineri, 09:00 – 18:00

Cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit 2014-2020

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © FLAG NORD